Eservices

POSLEDNJE IZMENE: JUN 2023

Politika Privatnosti

POJMOVI I USLOVI PLAĆANJA
& OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI

 

1) Definicije

„Android/IOS aplikacija“ je aplikacija za mobilni telefon, čijim korišćenjem Korisnici usluga mogu da izvrše plaćanje Usluga. Android/IOS aplikacija je vlasništvo Beograd na vodi d.o.o./Posrednik.
-„Internet portal“ je internet stranica https://eservices.belgradewaterfront.com/ na kojoj Korisnici usluga otvaraju naloge i preko koga upravljaju otvorenim nalozima, a koji portal služi za plaćanje Usluga. Internet portal je vlasništvo Posrednika.;
„Posrednik“ je u smislu člana 40 stav 5 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kompanija Beograd na vodi d.o.o., Beograd, Karađorđeva 48, matični broj: 21033391, PIB: 108608107. Primarna uloga posrednika je nadzor nad kvalitetom pružanja Usluga. Kompanija Beograd na vodi d.o.o. razvija projekat „Beograd na vodi“, i zainteresovan je da se poslovi upravljanja i održavanja obavljaju kontinuirano i na visokom nivou. Pružalac usluga je dužan da postupa po instrukcijama Posrednika. Beograd na vodi d.o.o. može imati ulogu Pružaoca usluga.
„Pružalac usluga“ je lice angažovano od strane Stambene zajednice za pružanje Usluga;
„Usluge“ znači usluge definisane ugovorom između Stambene zajednice i Pružaoca usluga i podrazumeva na primer poslove profesionalnog upravljanja zgradom, čišćenje i održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade, usluge obezbeđenja, objedinjenu naplatu, usluge recepcije, prikupljanje otpada, usluge suzbijanja štetnih organizama, kao i sve druge usluge koje Pružalac usluga u sklopu svoje profesionalne delatnosti pruža i nudi Korisnicima usluga, uključujući i dodatne usluge;

„Korisnik/Korisnici usluga“ su vlasnici odnosno korisnici posebnih delova, stanova i poslovnih prostora u stambeno poslovnim zgradama u okviru projekta Beograd na vodi, a koji zajednički čine Stambenu zajednicu;

2) Predmet

Predmet ovih Pojmova i uslova plaćanja je regulisanje određenih pitanja koja su od značaja za plaćanje izvršenih Usluga od strane Korisnika usluga Pružaocu usluga a putem Internet portala odnosno Android/IOS aplikacije. Plaćanje putem internet portala odnosno Android/IOS aplikacije predstavlja napredan korisnički servis koji se obezbeđuje Korisniku usluga, radi lakšeg pristupa računima Pružaoca usluga, dodatnim uslugama Pružaoca usluga i olakšanog plaćanja računa za izvršene usluge. U slučaju da se Korisnik usluga opredeli da plaćanje vrši na drugi način a ne putem internet portala odnosno Android/IOS aplikacije, Pružalac usluga će račun za Usluge dostaviti na adresu Korisnika usluga.

U skladu sa ugovorom između stambene zajednice zgrade i Pružaoca usluga, Pružalac usluga za Usluge ima pravo na naknadu („Naknada“).

Pružaocu usluga Naknada se plaća na način da Korisnici usluga na mesečnom nivou plaćaju srazmeran deo Naknade uplatom na tekući račun Pružaoca usluga. Korisnici usluga koji to žele mogu da plaćaju Naknadu i putem internet portala odnosno Android/IOS aplikacije.

U slučaju dodatnih usluga, zatraženih od strane Korisnika usluga, Pružalac usluga će za dodatne usluge izdati račun, kada dodatne usluge budu izvršene, a koji račun će biti dostavljen na gore opisan način.

Pružalac usluga je dužan da Korisniku usluga, putem internet portala odnosno Android/IOS aplikacije, ispostavi račun za izvršene Usluge najkasnije do 10-og u mesecu za prethodni mesec. Nakon dostavljanja računa, Korisnik usluga može izvršiti plaćanje putem internet portala odnosno Android/IOS aplikacije.

Naknada se obračunava u RSD po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja računa, uvećano za PDV.

Rok za plaćanje računa je naznačen na računu. U slučaju neplaćanja i kašnjenja u plaćanju Pružalac usluga ima zakonom propisana prava protiv Korisnika usluga kao dužnika uključujući pravo da obračuna zakonsku zateznu kamatu.

Prilikom plaćanja putem internet portala odnosno Android/IOS aplikacije, Korisnik usluga unosi lične podatke, ime i prezime kao i broj platne kartice.

Plaćanje usluga putem internet portala odnosno Android/IOS aplikacije je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Sva plaćanja se vrše u zvaničnoj valuti Republike Srbije – u dinarima (RSD). Ako se plaćanje vrši platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, ukupan iznos transakcije će biti konvertovan u valutu namirenja banke (EUR), prema trenutno važećem kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Kao rezultat ovakve konverzije postoji mogućnost da se pojavi izvesna razlika u odnosu na originalnu cenu u RSD.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i prebacuje uneseni iznos sa računa Korisnika usluga na račun Pružaoca usluga, čime je plaćanje izvršeno.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom plaćanja garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Pružaocu usluga.

3D Secure zaštita – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Brojevi platnih kartica se ne čuvaju na sistemu Pružaoca usluga a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine pa do sada, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS nivo 1 koji predstavlja najviši industrijski standard. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka, tokom komunikacija između Pružaoca usluga i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Kada se podaci o kartici kupca TOKENIZUJU (pohranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Pružalac usluga ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token). Korisnik usluga ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice.

U slučaju povraćaja sredstava Korisniku usluga (iz razloga pogrešne uplate, više plaćenog računa ili drugog razloga), a kad je Korisnik usluga izvršio plaćanje putem internet portala odnosno Android/IOS aplikacije platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Banka Pružaoca usluga će na zahtev Pružaoca usluga obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice – Korisnika usluga. Troškove vraćanja snosi Korisnik usluga.

3) Uputstvo za upotrebu Internet portala

Korisnik usluga se registruje na internet portalu pristupom na internet adresu: https://eservices.belgradewaterfront.com/ ,
te pravljenjem naloga na svoje ime. Prilikom pravljenja naloga, Korisnik usluga unosi svoje ime i prezime, adresu, tačan broj posebnog dela čiji je vlasnik, odnosno za koji plaća Usluge, email i kontakt telefon, kao i broj platne kartice koja će biti korišćena za plaćanje Usluga. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je pristanak Korisnika usluga, izvršenje Ugovora i izvršenje zakonskih obaveza upravnika zgrade (član 50 stav1 tačka 6 Zakona). Pri pravljenju naloga, Korisnik usluga se obaveštava o pitanjima od značaja za obradu podataka o ličnosti i daje saglasnost na obradu podataka o ličnosti u skladu sa Politikom privatnosti. Pristup nalogu je zaštićen lozinkom koju kreira sam Korisnik usluga. Za otkrivanje lozinke od strane Korisnika usluga trećem licu, Pružalac usluga ne odgovara. Kreiranje naloga je dobrovoljno, Korisnik usluga može u svakom trenutku zahtevati brisanje njegovog naloga.

Korisnik usluga sam upravlja svojim nalogom i po potrebi menja unete podatke.

Pružalac usluga putem tako registrovanog naloga može da komunicira sa Korisnikom usluga, da mu dostavlja račune za pružene usluge, te da ga obaveštava o novim uslugama koje su učinjene dostupnim od strane Pružaoca usluga.

Pristupom na svoj nalog putem internet portala, Korisnik usluga ima mogućnost da izvrši uvid u dospele a neplaćene račune, usluge koje su fakturisane, te ponudu drugih, dodatnih usluga koje Pružalac usluga može da ponudi Korisniku usluga.

Računi i obaveštenja dostavljeni putem internet portala se smatraju uredno uručenim u momentu kada ih Pružalac usluga pošalje Korisniku usluga.

– Kolačići (cookies)

Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na računaru Korisnika usluga od strane internet portala. Kolačići čuvaju podešavanja, postavke za internet portal, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada Korisnik usluga opet otvori internet portal internet pretraživač šalje natrag kolačiće koji pripadaju internet portalu. Ovo omogućava internet portalu da prepozna Korisnika usluga i prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika usluga. Ukoliko Korisnik usluga ne želi da internet portal ima pristup kolačićima, iste može blokirati putem Podešavanja internet pretraživača.

4) Obaveštenje o privatnosti

Ovim vas obaveštavamo o obradi vaših podataka o ličnosti u vezi sa korišćenjem korišćenja Internet portala i Android/IOS aplikacije. Korišćenje korišćenja Internet portala i Android/IOS aplikacije znači da sa nama delite podatke o sebi, vašoj nepokretnosti i informacije koje proizilaze iz korišćenja uređaja povezanih na internet.

LICE ODGOVORNO ZA OBRADU PODATAKA I KONTAKT
Vaše lične podatke prikuplja i obrađuje Beograd na vodi d.o.o., Beograd, Karađorđeva 48, matični broj 21033391 („Beograd na vodi“), a kako je bliže opisano u ovom Obaveštenju. Ovo znači da je u skladu sa zakonom Beograd na vodi organizacija odgovorna za obradu vaših ličnih podataka.

Za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti i za ostvarenje vaših prava možete nam se obratiti e-mailom na [email protected] ili pisanim putem na adresu našeg sedišta:

Beograd na vodi d.o.o., Beograd – Savski venac,
Karađorđeva 48,
11000 Beograd.

– Način prikupljanja i upotrebe podataka

Tokom posete internet portalu i Android/IOS aplikacije rukovalac prikuplja lične podatke Korisnika usluga koji su neophodni za kreiranje naloga, podešavanje naloga, kao i u svrhu naplate Usluga. Lični podaci Korisnika usluga se koriste isključivo i samo u svrhu naplate Usluga, izvršenja zahteva Korisnika usluga, prilagođavanja odnosno personalizacije ponude usluga, unapređenja rada internet portala i Android/IOS aplikacije, provere administrativnih zadataka, kontakta sa Korisnikom usluga, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

KATEGORIJE PODATAKA I OSNOV OBRADE
Lični podaci koje Pružalac usluga može sakupljati i koristiti obuhvata one podatke koji su neophodni za pružanje Usluga, i to:

-Osnovni podaci (ime i titula);

-Kontakt podaci, (adresa prebivališta/boravišta/sedišta, e-mail adresa, broj(evi) telefona);

-Komercijalne informacije (kao što su istorija servisnih zahteva, računi, istorija plaćanja, podaci o plaćenim i neplaćenim računima za Usluge);

-Tehničke informacije (IP adresa i drugi podaci koji se prikupljaju prilikom posete internet portalu i Android/IOS aplikaciji ili u vezi sa materijalima i komunikacijom koju Pružalac usluga može uputiti Korisniku usluga elektronskim putem;

-ostali podaci koje Korisnik usluga po svojoj volji učini dostupnim Primaocu usluga. (Fotografije/mediji)

Pravni osnov za obradu je vaš pristanka, izvršenje obaveza iz ugovora, kao i izvršavanje pravnih obaveza rukovaoca.
Pravni osnov za obradu je i naš legitimni interes koji sledi iz opisanih svrha obrade.

Pristupanje funkcijama na vašem mobilnom uređaju
Nakon što preuzmete Android/iOS aplikaciju zatražićemo od vas posebnu saglasnost/dozvolu za pristup određenim informacijama na vašem uređaju:
Fotografije / mediji / datoteke na vašem mobilnom uređaju / sadržaj USB memorije – Obrađuje se samo ukoliko ste putem opcije „Dozvoli“ pristali na korišćenje ove funkcije. U zavisnosti od lokacije, instalacije aplikacije i slobodne memorije, ovi podaci će se automatski čuvati u memoriji vašeg mobilnog uređaja.
Kamera (snimljene fotografije i video snimci) – Funkcija je omogućena samo ako ste putem opcije „Dozvoli“ pristali na korišćenje ove funkcije.

Osnov za obradu podataka je vaša saglasnost. Datu saglasnost/dozvolu možete uvek povući promenom podešavanja u aplikaciji i deaktiviranjem konkretne usluge. Molimo da obratite pažnju da ako ne aktivirate određene funkcionalnosti Android/iOS aplikacije nećete moći da koristite pogodnosti Programa u punom obimu (na primer da poštaljete sliku problema koji prijavljujete, slanjem servisnog zahteva).

– Skladištenje i čuvanje podataka

Lične informacije se čuvaju na siguran i poverljiv način. Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade vaših ličnih podataka.

U slučaju da Korisnik usluga ne želi da se njegovi lični podaci koriste u svrhu plaćanja putem Internet portala, odnosno Android/IOS aplikacije, Pružalac usluga će Korisniku usluga obezbediti drugi način plaćanja i obrisati sve prikupljene podatke o ličnosti takvog Korisnika usluga odmah po deaktivaciji njegovog naloga.

VREME ČUVANJA

Generalno, vaše podatke čuvamo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha obrade, ili onoliko koliko to zahtevaju važeći propisi. Ako ste nama zaključili ugovor, ovo znači da vaše podatke čuvamo dok traju prava i obaveze iz ugovora, a nakon toga onoliko dugo koliko to zahtevaju primenjivi propisi.

Vaše podatke o ličnosti zadržavamo i nakon raskida ugovornog odnosa ako su nam vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili usaglašavanje sa merodavnim zakonima. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon prestanka ugovornog odnosa.

KO OSIM BEOGRAD NA VODI IMA PRISTUP PODACIMA
U poslovanju koristimo usluge različitih pružalaca usluga koji, u skladu sa našim instrukcijama, imaju pristup vašim podacima kao takozvani obrađivači.

Vašim podacima mogu pristupiti i naša povezana društva sa kojima delimo informacione sisteme, koja nam pružaju ili kojima pružamo poslovnu i operativnu podršku i sa kojima imamo zaključen ugovor:

– Eagle Hills Properties LLC, Abu Dabi, UAE, PO Box 34888
– BW Kula d.o.o., Karađorđeva 48, Beograd
– BW Galerija d.o.o., Karađorđeva 48, Beograd
Vaše podatke možemo otkriti nadležnim organima i institucijama po njihovom nalogu ili kada smatramo da je to potrebno za ispunjenje zakonskih obaveza, ili da zaštitimo naša prava.

Vaše podatke možemo podeliti sa trećim licima u slučaju reorganizacije, prenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim delom poslovanja ili imovine Beograd na vodi (uključujući izvršenje hipoteke, stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obaveza.

PRENOS IZVAN REPUBLIKE SRBIJE – Uz poštovanje zakonom propisanih pravila, podaci se prenose i obrađuju i izvan teritorije Srbije. U slučaju da lične podatke prosleđujemo primaocima izvan zemalja koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, prosleđivanje podataka se vrši uz poštovanje zakonom propisanih mera (npr. putem standardnih ugovornih klauzula).

VAŠA PRAVA
Imate pravo, da na zahtev i besplatno dobijete informacije o vašim podacima koje obrađujemo. Imate pravo na ispravku i brisanje vaših podataka, pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka. Možete da izjavite prigovor na obradu koja se vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa. Imate pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako to proizvodi pravne posledice po vas ili značajno utiče na vaš položaj. Ukoliko obradu vaših ličnih podataka vršimo na osnovu saglasnosti, u svako doba imate pravo da tu saglasnost povučete. Time se ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre nego što ste povukli saglasnost.

Dodatno, imate mogućnost da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa: ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Srbija [email protected] kao i pravo da podnesete tužbu nadležnom sudu.

Za sva pitanja u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti i za ostvarenje vaših prava možete nam se obratiti e-mailom ili poštom na adrese iz ovog dokumenta.

Kontakt
Povratak na vrh